Danh m?c T? ch?c

T? chuyn mn

quang phu cau

thai ngoc tuan

V?n b?n S? GD

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 18 Tháng 10 2017 Thứ tư, 18 Tháng 10 2017

C?n c? h??ng d?n s? 2570/SNV-CCVC ngy 9/10/2017 c?a S? N?i v? v? m?t s? l?u khi tri?n khai Cng v?n s? 2527/SNV-CCVC ngy 04/10/2017 ??ng k d? thi th?ng h?ng ch?c danh ngh? nghi?p gio vin m?m non, ph? thng cng l?p; S? Gio d?c v ?o t?o H N?i thng bo n?i dung ??ng k d? thi th?ng h?ng ch?c danh ngh? nghi?p gio vin m?m non, gio vin ph? thng cng l?p tr?c thu?c S? nh? sau:


PDF.InEmail

Thứ hai, 29 Tháng 5 2017

 

H??NG D?N IN H?C B? L?P 10

PDF.InEmail

Thứ hai, 22 Tháng 5 2017

 

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 19 Tháng 10 2016 Thứ tư, 19 Tháng 10 2016

Th?c hi?n Ngh? quy?t s? 30/NQ-CP ngy 8/11/2011 c?a Chnh ph? v? vi?c ban hnh Ch??ng trnh t?ng th? c?i cch hnh chnh nh n??c giai ?o?n 2011 2020; Quy?t ??nh 4247/Q?-BTC ngy 03/8/2016 c?a UBND Thnh ph? H N?i v? c?i cch hnh chnh n?m 2016; k? ho?ch s? 80/KH-UBND ngy 25/4/2016 c?a UBND thnh ph? H N?i thng bo v? vi?c t? ch?c cu?c thi Tm ki?m sng ki?n, gi?i php c?i cch th? t?c hnh chnh n?m 2016.


 

H??NG D?N S? D?NG S? ?I?M ?I?N T? N?M H?C 2016 - 2017

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 01 Tháng 10 2016 Thứ bảy, 01 Tháng 10 2016

Ti li?u ny ???c l?p v?i m?c ?ch m t? chi ti?t cc b??c m cc cn b? gio vin b? mn v gio vin ch? nhi?m c?a cc tr??ng ph?i th?c hi?n trn ph?n b?ng ?i?m ?i?n t? trn trang web http://giaoducdientu.hanoi.gov.vn/.


 
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 2