Danh mục Tổ chức

quang phu cau

thai ngoc tuan

Công văn phòng chống dịch bệnh covid -19 trong trường học

PDF.InEmail

Thực hiện công văn 696/BGDĐT - GDTC  ngày 04 - 3 - 2020 của bộ giáo và đào tạo về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh covid -19 trong trường học. Công văn số 1855/VP- KGVX ngày 04 -3 -2020 của văn phòng UBND Thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh covid - 19 trong trường học, ký túc xá.

Sở giáo dục và đào tạo đề nghị các trường nghiêm túc thực hiện các nội dung phòng chống, dịch bện covid-19 trong đơn vị theo công văn sau

1. Công văn số 679/ SGDĐT-CNTT về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh covid -19 trong trường học.

Xem tại đây

2. Công văn 787 / HDLN/YT - GDĐT - LĐTBXH hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, phòng chống dịch bệnh covid -19 trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.

Xem tại đây