Danh mục Tổ chức

quang phu cau

thai ngoc tuan

Mẫu phiếu đánh gia chuẩn giáo viên THPT

PDF.InEmail

Ngày 22 tháng 8 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT kèm theo Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi tắt là Thông tư  số 20/2018/TT-BGDĐT).

Danh sách các file tải xuống.

 

Mẫu phiếu tự đánh gia của GV

....   tải về   ...

 

Mẫu phiếu đánh giá của đồng nghiệp

tải về

 

Mẫu phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp                        

tải về

Mẫu phiếu đánh giá viên chức

tải về