Danh m?c T? ch?c

T? chuyn mn

quang phu cau

thai ngoc tuan

PDF.InEmail

Th?c hi?n cng v?n s? 4219/KHLT- SGD?T-C?N ngy 29/11/2017 c?a S? Gio d?c v Cng ?on ngnh GD&?T Thnh ph? H N?i v? vi?c t? ch?c Ngy h?i V?n ha- V?n ngh?- Th? thao, ???c s? nh?t tr c?a Ban chi ?y, Chi b? ??ng, Ban gim hi?u nh tr??ng, Cng ?on Tr??ng THPT Tr?n ??ng Ninh ? thnh l?p cc ??i tuy?n ko co nam, ko co n?, nh?y bao b?.

Ngay sau khi thnh l?p, Ban ch?p hnh Cng ?on nh tr??ng ? tri?n khai k? ho?ch luy?n t?p ??i v?i cc ??i tuy?n. Pht huy truy?n th?ng c?a mi tr??ng mang tn ng??i chi?n s? c?ng s?n Tr?n ??ng Ninh - m?t mi tr??ng giu truy?n th?ng hi?u h?c v tch c?c trong cc phong tro V?n ngh? - Th? d?c th? thao, cc v?n ??ng vin c?a cc ??i tuy?n ? tham gia luy?n t?p r?t nhi?t tnh.

Trong cu?c thi c?p c?m di?n ra vo ngy 04 thng 2 n?m 2018 t?i tr??ng THPT ??i C??ng, cc ??i tuy?n c?a tr??ng THPT Tr?n ??ng Ninh ? ginh gi?i Nh?t ton ?on ? c? ba n?i dung thi ko co nam, ko co n?, nh?y bao b? v ???c ??i di?n cho c?m ?ng Ha- M? ??c tham gia Ngy h?i V?n ha- V?n ngh?- Th? thao c?a S? Gio d?c v Cng ?on ngnh GD&?T Thnh Ph? H N?i. Thnh tch ? ? t th?m thm truy?n th?ng c?a mi tr??ng 40 n?m tu?i ??ng th?i l ngu?n c? v?, ??ng vin, khch l? cc v?n ??ng vin ti?p t?c kin tr t?p luy?n ?? rn luy?n, nng cao th? l?c v chu?n b? t?t tinh th?n tham gia Ngy h?i V?n ha- V?n ngh?- Th? thao c?a Thnh ph?.

Ngy 6 thng 4 v?a qua, ??i tuy?n th? thao c?a nh tr??ng ? lm l? xu?t qun chu?n b? ln ???ng tham gia Ngy h?i V?n ha- V?n ngh?- Th? thao c?a S? Gio d?c v Cng ?on ngnh GD&?T Thnh ph? H N?i t? ch?c t?i sn v?n ??ng Thanh Tr vo ngy 11 thng 4 n?m 2018.

Pht bi?u t?i bu?i l?, th?y gio V? Tr Th?c- B th? chi b?, Hi?u tr??ng nh tr??ng ? thay m?t Ban Chi ?y, Ban gim hi?u v H?i ??ng gio d?c nh tr??ng ghi nh?n nh?ng n? l?c, c? g?ng, tinh th?n h?ng say luy?n t?p c?a cc v?n ??ng vin v chc ??i tuy?n ln ???ng m?nh kh?e, ??t thnh tch cao nh?t.

C?ng trong bu?i l? ny, ??i tr??ng cc ??i tuy?n ? thay m?t cho ton th? cc v?n ??ng vin c?a ??i xin h?a s? quy?t tm thi ??u trung th?c v pht huy h?t n?ng l?c c?a mnh ?? ??t thnh tch cao nh?t x?ng ?ng v?i ni?m tin c?a Tr??ng THPT Tr?n ??ng Ninh ni ring v cc Tr??ng THPT trong c?m ?ng Ha- M? ??c ni chung.