Danh m?c T? ch?c

T? chuyn mn

quang phu cau

thai ngoc tuan

PDF.InEmail

Knh g?i Ban gim hi?u cc tr??ng THPT Cng l?p,
S? GD&?T HN knh g?i ( L?u c 3 SHEETS trong 1 FILE + Q?)
1. Th?i kha bi?u h?c l?p ICT t?i tr??ng ??i h?c Thanh Xun, Km s? 9 g?m 13 l?p
2. Danh sch 13 l?p ?ng d?ng CNTT trong so?n gio n ti?ng Anh (s? GV ti?ng Anh cn l?i cu?i cng ch?a h?c c?a ?? n NNQG)

3. Quy?t ??nh c?a Gim ??c S? GD&?T HN
Nh?ng tr??ng dn l?p, ngoi cng l?p v nh?ng GV ? ?i h?c nh?ng n?m tr??c nh?ng b? h?c ( v cc l do khc nhau) ph?i t? tc kinh ph n?m 2017s? c thng bo ring
Nh?ng tr??ng GV ? ?i h?c 100% cc n?m tr??c b? qua thng tin ny.
Nh?n ???c cc thng tin trn, ?? ngh? Ban gim hi?u cc tr??ng v cc ?c T? tr??ng, Nhm tr??ng thng bo cho cc gio vin c?a tr??ng v cc ??ng nghi?p ?? ?i h?c ?ng th?i gian quy ??nh
Chi ti?t v? vi?c h?c, lin h? tr?c ti?p c DI?U LINH094.200.3333 tr??ng ?H H N?i

Cc th?y c t?i danh sch v xem l?p h?c t?i ?y t?i v?