Danh mục Tổ chức

quang phu cau

thai ngoc tuan

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÂY DỰNG PHÒNG TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

PDF.InEmail

Bản giới thiệu tổng lược quá trình hình thành và phát triển nhà trường, hình ảnh trường qua các giai đoạn (bảng treo tường); Sa bàn mô hình trường tại khu trung tâm.

 

SỞ GiÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT TRẦN ĐĂNG NINH
số:    /KH-TĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày    tháng     năm 2016

KẾ HOẠCH

“V/ v tổ chức xây dựng phòng truyền thống nhà trường”

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Sưu tầm, tập hợp, trưng bày giới thiệu và giữ gìn những tài liệu, hiện vật có liên quan tới việc thành lập và phát triển của nhà trường; những thành tích tiêu biểu trong quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường.

- Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, huy động các nguồn lực để giúp đỡ nhà trường trong việc thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục.

- Phục vụ nhu cầu học tập, cung cấp thông tin, phổ biến tri thức về quá trình hình thành và phát triển nhà trường, phục vụ nhiệm vụ giáo dục truyền thống cho giáo viên, nhân viên và học sinh.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo tính khoa học và hiện đại trong trưng bày giới thiệu tài liệu, hiện vật qua các thời kỳ xây dựng và phát triển của nhà trường. Chú trọng tính toàn diện; làm nổi bật những sự kiện, những điểm mốc quan trọng, những thành tựu giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn của nhà trường.

II. CẤU TRÚC NỘI DUNG

1. Trưng bày theo tiến trình xây dựng và phát triển

Trưng bày theo tiến trình xây dựng và phát triển nhà trường, thông qua các bảng biểu treo tường thể hiện 2  nội dung chính: 10 năm đầu(C3 Ba Thá), 30 năm tiếp theo(THPT Trần Đăng Ninh)

2. Trưng bày theo mô hình, tủ kính xung qoanh: trưng bày các tuyến chuyên đề và sưu tập bổ trợ cho hệ thống trưng bày theo tiến trình xây dựng và phát triển nhà trường;

3. Trưng bày không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ở vị trí trang trọng và nội dung thể hiện truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam và phía bắc Ứng Hòa.

4. Trưng bày không gian tưởng niệm Đ/C Trần Đăng Ninh đặt ở vị trí trang trọng bên trái tượng Bác và nội dung tiểu sử, các hình ảnh.

III. TRÌNH BÀY CHI TIẾT VÀ YÊU CẦU, GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

1. Nội dung chi tiết: Được trưng bày theo các mảng chính như sau:

1. Tổng lược quá trình phát triển nhà trường.

Bản giới thiệu tổng lược quá trình hình thành và phát triển nhà trường, hình ảnh trường qua các giai đoạn (bảng treo tường); Sa bàn mô hình trường tại khu trung tâm.

2. Hình ảnh tiêu biểu các giai đoạn và khách quý về thăm trường

Giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu của các giai đoạn phát triển. Ảnh các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các vị lãnh đạo của TP, huyện về thăm trường.

3. Cơ cấu tổ chức, các đoàn thể và cán bộ lãnh đạo của nhà trường các thời kỳ

Giới thiệu (ảnh, tóm tắt tiểu sử) lần lượt các Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn trường qua các thời kỳ phát triển nhà trường (bảng treo tường).

4. Khánh tiết và các danh hiệu cao của trườngCờ Tổ Quốc, điểm qua những nét đặc trưng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và đặc trưng của  lịch sử nhà trường. Các bằng công nhận danh hiệu cao của trường, các thành tích tiêu biểu của nhà trường, các đoàn thể (bảng treo tường, bản sao hiện vật trưng bày trong tủ kính).

5. Đội ngũ cán bộ giáo viên các thời kỳ

Giới thiệu tổ chức, đặc thù chuyên môn, nghiệp vụ, hình ảnh hoạt động tổ chuyên môn, nghiệp vụ, thành tích tiêu biểu của các tổ chuyên môn, nghiệp vụ (bảng treo tường); thành tích từng tổ chuyên môn, nghiệp vụ, hình ảnh và tóm tắt tiểu sử từng cán bộ, giáo viên, nhân viên các tổ chuyên môn, nghiệp vụ đã và đang công tác tại trường, bản chính, bản sao hiện vật.

6. Những học sinh  tiêu biểu

Giới thiệu những gương mặt  tiêu biểu của các thế hệ học sinh (bảng treo tường); giới thiệu sơ lược về quá trình   trưởng thành của các học sinh tiêu biểu, bản sao hiện vật.

7. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể

Giới thiệu hình ảnh hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể, hội trong trường.

8. Các thế hệ học sinh qua các thời kỳ

Giới thiệu hình ảnh các tập thể học sinh  qua các thời kỳ.

9. Các hoạt động dạy học và giáo dục của trường

Giới thiệu hình ảnh, tư liệu, sản phẩm về hoạt động dạy học, giáo dục.

10. Những thành tích dạy và học, hoạt động giáo dục

Giới thiệu tổng hợp số liệu về thành tích dạy và học 40 năm qua.

11. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và hoạt động xã hội

Giới thiệu hình ảnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, từ thiện,...

2. Yêu cầu kỹ thuật

Hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị, phương tiện trưng bày đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại, an toàn, dễ sử dụng, tiết kiệm năng lượng.

IV. KINH PHÍ

- Sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước (thực hiện trường chuẩn)

- Huy động sự đóng góp tự nguyện, ủng hộ của  cựu học sinh và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Tổ công tác xây dựng phòng truyền thống

Tổ công tác có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu nội dung và hình thức trưng bày chi tiết phòng truyền thống;

- Phân công tiến hành thu thập, sưu tầm bổ sung tài liệu, hiện vật, tổng hợp để trưng bày;

- Xây dựng dự toán công trình, trình Hiệu trưởng duyệt;

- Khởi công, tiến hành trưng bày và hoàn thành xây dựng công trình.

- Thực hiện quản lý, vận hành trong thời gian xây dựng đến hết Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường.

2. Tiến độ thời gian

- Tháng 11 năm 2016: thành lập Tổ công tác.

- Từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017: Hoàn thành xây dựng cơ bản.Triển khai Thu thập thông tin.

- Tháng 5/2017  Hoàn thành thu thập và tổng hợp tài liệu, hiện vật, thông tin về cán bộ, viên chức, học sinh đã và đang công tác, học tập tại trường; xây dựng các phương án trưng bày, thiết kế nội thất phòng truyền thống.

- Từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 8 năm 2017: Thực hiện thiết kế nội thất; tổ chức trưng bày và thực hiện các công việc phục vụ trưng bày.

- Khánh thành trước Lễ kỷ niệm 40 năm thành

HIỆU TRƯỞNG