Danh m?c T? ch?c

T? chuyn mn

quang phu cau

thai ngoc tuan

PDF.InEmail

T?i file ?nh km t?i ?y (doc)

C?n c? Quy?t ??nh s? 5572/Q?-BGD?T ngy 26/11/2014 c?a B? tr??ng B? Gio d?c v ?o t?o (GD?T)v? vi?c ban hnh th? l? cu?c thi Olympic Ti?ng Anh trn Internet dnh cho h?c sinh ph? thng (IOE); c?n c? cng v?n s? 4547/BGD?T-GDTrH ngy 15/9/2016 c?a B? Gio d?c v ?o t?o v? vi?c h??ng d?n t? ch?c Olympic ti?ng Anh trn Internet v Olympic Ti n?ng ti?ng Anh (OTE) dnh cho h?c sinh ph? thng n?m h?c 2016-2017, S? Gio d?c v ?o t?o h??ng d?n cho n?m h?c 2016-2017 nh? sau:

A. T? CH?C OLYMPIC TI?NG ANH TRN INTERNET DNH CHO H?C SINH PH? THNG

I. M?c ?ch, yu c?u.

1. M?c ?ch: Ti?p t?c ??y m?nh ?ng d?ng cng ngh? thng tin trong d?y v h?c ? cc tr??ng ph? thng, t?o ?i?u ki?n cho h?c sinh lm quen v s? d?ng Internet nh? m?t ph??ng ti?n v cng c? h?c t?p; ??ng th?i t?o sn ch?i tr?c tuy?n, b? ch, thn thi?n, lnh m?nh cho h?c sinh, h? tr? h?c sinh v gio vin nng cao n?ng l?c ti?ng Anh nh?m ?p ?ng yu c?u ?? n Ngo?i ng? qu?c gia 2020.

2. Yu c?u:

- T?t c? cc tr??ng ph? thng c ?i?u ki?n v? c? s? v?t ch?t (my tnh, ???ng truy?n Internet,...) ??u tham gia cu?c thi IOE.

- N?m h?c 2016-2017, cc qu?n, huy?n, th? x t? ch?c thi cho h?c sinh t? l?p 3 ??n l?p 9, cc tr??ng THPT t? l?p 10 ??n l?p 12 (n?u ?? ?i?u ki?n); v thnh l?p ??i tuy?n tham gia thi c?p thnh ph? v c?p ton qu?c v?i h?c sinh kh?i 5, h?c sinh kh?i 9 v h?c sinh kh?i 11.

- Cc nh tr??ng v?n ??ng cc ban ngnh, doanh nghi?p trn ??a bn cng ph?i h?p tham gia t? ch?c cu?c thi.

II. Th? l? v h??ng d?n cu?c thi:

Cc v?n b?n, quy?t ??nh, h??ng d?n c? th? v? t? ch?c cu?c thi cc c?p, thng tin m?i m?t v cc thng bo th??ng xuyn c?a Ban t? ch?c (BTC) c?p ton qu?c ???c c?p nh?t trn website http://www.ioe.vn .

(Bao g?m Quy?t ??nh s? 5572/Q?-BGD?T ngy 26/11/2014 v H??ng d?n s? 4547/BGD?T-GDTrH ngy 15/9/2016 c?a B? GD?T)

III. Vng thi chnh th?c cc c?p

1. Thnh l?p ban t? ch?c cc c?p

?? qu?n l, ch? ??o v t? ch?c th?c hi?n cc ho?t ??ng c?a cu?c thi. S? Gio d?c v ?o t?o thnh l?p Ban ch? ??o, Ban t? ch?c c?p thnh ph?; cc tr??ng THPT, Phng Gio d?c v ?o t?o v cc tr??ng ti?u h?c, THCS ki?n ton Ban t? ch?c c?p t??ng ?ng. Ban t? ch?c cc c?p pht ??ng cu?c thi IOE, OTE, ??ng th?i c cc hnh th?c t?p hu?n, h??ng d?n t?i cc ??i t??ng c?a cu?c thi.

Ban t? ch?c cc c?p t??ng ?ng ph?i chu?n b? c? s? v?t ch?t (CSVC) ?? cho t?t c? th sinh c?a cc ??i tuy?n d? thi cng th?i gian. Ch cc ?i?u ki?n sau:

- ??m b?o m?i th sinh ???c d? thi trn m?t my tnh/l??t. My tnh ph?i ??m b?o ???ng truy?n Internet t?t, c h? th?ng m thanh t?t (bao g?m Card sound v tai nghe), ???c ci trnh duy?t Mozilla Firefox ho?c Google Chrome v ph?n m?m Adobe Flash Player c?p nh?t b?n m?i nh?t v ph?i t?t t?t c? cc ph?n m?m h? tr? download tr??c khi thi (xem ph?n h? tr? trn trang web: www.ioe.vn).

- C my tnh d? phng ?? ??i my khi h?c sinh g?p s? c?.

- C ngu?n ?i?n d? phng cho tnh hu?ng m?t ?i?n l??i.

2. T? ch?c vng thi cc c?p

Vng thi c?p no do BTC c?a c?p ? th?c hi?n g?m cc n?i dung sau:

a. Quy ??nh s? l??ng h?c sinh tham gia c?a cc ??n v? d? thi;

b. Chu?n b? v ??m b?o CSVC ph?c v? cu?c thi;

c. Thnh l?p H?i ??ng coi thi;

d. Ki?m tra v xc nh?n danh sch th sinh (ph?i c m s? ID);

e. T? ch?c thi ?ng th?i gian quy ??nh;

f. Xc nh?n k?t qu? c?a vng thi v quy?t ??nh khen th??ng;

g. Ch?n ??i tuy?n d? thi c?p ti?p theo (s? l??ng tham gia do c?p qu?n l tr?c ti?p quy ??nh).

* Nghin c?u k? th? l? v cch th?c t? ch?c thi ?? xy d?ng k? ho?ch, ph? bi?n v h??ng d?n h?c sinh tham gia d? thi ngay t? ??u n?m h?c;

N?m h?c 2016-2017, ??i v?i cc vng thi chnh th?c t? c?p qu?n, huy?n, th? x tr? ln ???c t? ch?c thi cho m?i kh?i l?p vo khung gi? c? ??nh trong hai ngy.

N?u c s? c? ph?i thi l?i ? vng thi chnh th?c, phng GD&?T ph?i bo co ngay qua ?i?n tho?i v scan v?n b?n g?i v? S? cho cn b? ph? trch (?/c L Hong An ?T 09767 38467 Email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) ?? S? Gio d?c v ?o t?o bo co Ban t? ch?c c?p ton qu?c b? tr thi l?i vo th?i gian ph h?p. Cng v?n bo co c?a tr??ng THPT, phng Gio d?c v ?o t?o ph?i c s? ?i?n tho?i v ??a ch? email c?a cn b? ph? trch ?? Ban t? ch?c lin l?c khi c?n thi?t.

Cc vng thi chnh th?c vi?c t?o m s? thi s? ???c h??ng d?n b?i Ban t? ch?c c?p ton qu?c. Ban t? ch?c c?p ton qu?c s? g?i h??ng d?n v? S? Gio d?c v ?o t?o 15 ngy tr??c cc vng thi. S? Gio d?c v ?o t?o s? g?i v? cc phng Gio d?c ?o t?o, cc tr??ng THPT; n?u 02 ngy tr??c vng thi chnh th?c v?n ch?a nh?n ???c h??ng d?n th ph?i lin l?c v?i cn b? ph? trch c?a S? ?? ???c h? tr?.

3. M s? thi cc vng thi chnh th?c

M s? thi g?m m s? chnh th?c v m s? d? phng. M d? phng ch? ???c dng khi m chnh th?c khng s? d?ng ???c. M?i khung gi? thi c m s? ring v m s? thi c?a khung gi? no ch? dng ???c cho khung gi? ?.

??i v?i vng thi c?p tr??ng, vi?c t?o v s? d?ng m th?c hi?n nh? cc n?m h?c tr??c (H?i ??ng thi c?p tr??ng ph?i t? t?o m s? thi, xem h??ng d?n trn trang web www.ieo.vn ). T? vng thi c?p qu?n, huy?n, th? x, c?p Thnh ph? v ton qu?c, S? Gio d?c v ?o t?o s? in sao nguyn v?n h??ng d?n nh?n ???c t? Ban t? ch?c c?p ton qu?c v g?i ??n t?t c? cc H?i ??ng thi theo ch? ?? b?o m?t; Cc H?i ??ng thi ch? ???c m? phong b h??ng d?n 30 pht tr??c gi? thi.

4. Vng thi chnh th?c cc c?p n?m h?c 2016-2017 ???c quy ??nh nh? sau: Cc vng thi chnh th?c ??c l?p v?i cc vng t? luy?n v?i hnh th?c thi ? d?ng nhi?u cu h?i lin t?c trong 30 pht. ?i?u ki?n ?? h?c sinh ???c d? thi ? vng chnh th?c nh? sau:

- ?? d? thi c?p tr??ng, h?c sinh TH,THCS ph?i v??t qua vng t? luy?n th? 15; h?c sinh THPT ph?i v??t qua vng t? luy?n 20.

- ?? d? thi c?p qu?n, huy?n, th? x, h?c sinh ph?i v??t qua vng t? luy?n th? 20 v ???c nh tr??ng ch?n tham gia vng thi ti?p theo;

- ?? d? thi c?p Thnh ph?, h?c sinh ph?i v??t qua vng t? luy?n th? 25 v h?c sinh TH,THCS ph?i ???c c?p qu?n, huy?n, th? x, ch?n tham gia vng thi ti?p theo;

- ?? d? thi c?p ton qu?c, h?c sinh ph?i v??t qua vng t? luy?n th? 30 v ???c c?p thnh ph? ch?n tham gia vng ton qu?c.

- Th?i ?i?m tnh v??t qua cc vng t? luy?n do Ban t? ch?c c?p t??ng ?ng quy ??nh.

5. Kinh ph t? ch?c cu?c thi: chi theo quy ??nh ti chnh hi?n hnh t? ngn sch nh n??c v cc ngu?n kinh ph ph h?p khc c?a cc c?p t??ng ?ng.

6. Vng thi c?p tr??ng ??i v?i c?p Ti?u h?c: M?i kh?i l?p c th? t? ch?c t?i ?a l 4 ??t thi trong 02 ngy 03/12 v 04/12/2016 v?i khung gi? c? th? nh? sau:

- Kh?i l?p 3: T? 9h30 ??n 10h00 ho?c t? 15h30 ??n 16h00

- Kh?i l?p 4: T? 7h30 ??n 8h00 ho?c t? 13h30 ??n 14h00

- Kh?i l?p 5: T? 8h30 ??n 9h00 ho?c t? 14h30 ??n 15h00

7. Vng thi c?p tr??ng ??i v?i c?p THCS: M?i kh?i l?p c th? t? ch?c t?i ?a l 4 ??t thi trong 02 ngy10/12 v 11/12 n?m 2016 v?i khung gi? thi cho cc kh?i c? th? nh? sau:

- Kh?i l?p 6: T? 7h30 ??n 8h00 ho?c t? 13h30 ??n 14h00

- Kh?i l?p 7: T? 8h30 ??n 9h00 ho?c t? 14h30 ??n 15h00

- Kh?i l?p 8: T? 10h30 ??n 11h00 ho?c t? 16h30 ??n 17h00

- Kh?i l?p 9: T? 9h30 ??n 10h00 ho?c t? 15h30 ??n 16h00

8. Vng thi c?p qu?n, huy?n, th? x ??i v?i c?p Ti?u h?c v THCS, c?p tr??ng v?i c?p THPT.

C?n c? vo k?t qu? thi c?p tr??ng ??i v?i c?p Ti?u h?c, THCS, phng GD&?T duy?t danh sch thi c?p qu?n, huy?n, th? x, thng bo th?i gian v ??a ?i?m thi, phn cng gim th? coi thi.

Vng thi c?p qu?n, huy?n, th? x v c?p tr??ng THPT ???c t? ch?c vo 02 ngy 14 v 15 thng 01 n?m 2017 v?i khung gi? thi cho cc kh?i l?p c? th? nh? sau:

- Kh?i l?p 3 v kh?i l?p 8: T? 7h00 ??n 7h30 ho?c t? 13h00 ??n 13h30

- Kh?i l?p 4 v kh?i l?p 9: T? 8h00 ??n 8h30 ho?c t? 14h00 ??n 14h30

- Kh?i l?p 5 v kh?i l?p10: T? 9h00 ??n 9h30 ho?c t? 15h00 ??n 15h30

- Kh?i l?p 6 v kh?i 11: t? 10h00 ??n 10h30 ho?c t? 16h00 ??n 16h30

- Kh?i l?p 7 v kh?i 12: t? 11h00 ??n 11h30 ho?c t? 17h00 ??n 17h30

Cu?c thi c?p qu?n, huy?n, th? x c th? ???c t? ch?c t?i nhi?u ??a ?i?m thi nh?ng ph?i c gim st cho gi?a cc c?m thi. T?ng phng thi ph?i c bin b?n, b?ng ghi ?i?m, th?i gian thi c?a h?c sinh (n?u n?p bi tr??c) v ch? k c?a h?c sinh trn b?ng ?i?m (?ng thnh 1 ti). Ton b? h? s? c?a vng thi g?m danh sch gim th?, bin b?n phng thi, b?ng ?i?m, bo co thi, danh sch ??i tuy?n t?ng kh?i d? thi c?p thnh ph? theo quy ??nh c?a ban t? ch?c c?p thnh ph? g?i v? S? GD?T ngay khi t? ch?c xong cu?c thi vo ngy 17/01/2017 (cho ?/c L Hong An). Danh sch h?c sinh d? thi c?p Thnh ph? g?i qua email theo ??a ch? Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

H?p nh?n m ?? thi c?p qu?n, huy?n, th? x t? 8h30 ??n 11h30 Th? N?m ngy 12/01/2017 t?i phng 211 S? GD?T 23 Quang Trung, cc phng GD?T c? 01 ?/c th? k H?i ??ng thi ??n nh?n (c gi?y gi?i thi?u c?a ??n v? c? ?i n?u l cn b? m?i).

9. Vng thi c?p thnh ph?

Vng thi c?p thnh ph? ???c t? ch?c vo 02 ngy 04 v 05/3/2017. S? Gio d?c v ?o t?o H N?i t? ch?c vng thi c?p Thnh ph? cho 03 kh?i l?p: 5, 9, 11 vo sng ngy 04/3/2017 (th? 7). (H??ng d?n chi ti?t trong m?c V v? t? ch?c thi IOE c?p TP n?m h?c 2016-2017)

- Kh?i l?p 9: t? 8h00 ??n 8h30 ho?c t? 14h00 ??n 14h30

- Kh?i l?p 5: t? 9h00 ??n 9h30 ho?c t? 15h00 ??n 15h30

- Kh?i l?p 11: t? 10h00 ??n 10h30 ho?c t? 16h00 ??n 16h30

10. Vng thi c?p ton qu?c: C?n c? k?t qu? vng thi c?p thnh ph?, S? thnh l?p ??i tuy?n cho h?c sinh kh?i l?p 5, h?c sinh kh?i l?p 9 v kh?i l?p 11; m?i kh?i g?m 120 h?c sinh d? thi c?p ton qu?c. H?c sinh d? thi c?p ton qu?c ph?i c th? h?c sinh, dn ?nh v ?ng d?u c?a S? GD?T (Phng GDTrH g?i m?u th?, cc ??n v? t? in th? theo ?ng m?u g?i km v dn ?nh 3x4 g?i S? GD&?T k v ?ng d?u theo danh sch).

Cu?c thi IOE n?m 2016-2017, vng thi c?p ton qu?c ???c t? ch?c vo ngy th? B?y 15/4/2017 theo khung gi? sau:

H?c sinh kh?i l?p 11: t? 8h00 ??n 8h30

H?c sinh kh?i l?p 5: T? 9h00 ??n 9h30

H?c sinh kh?i l?p 9: t? 10h00 ??n 10h30

IV. Cc v?n ?? c?n l?u

1. S? vng thi: M?i n?m c 4 vng thi chnh th?c v cc vng t? luy?n do BTC c?p ton qu?c c?p nh?t trn website b?t ??u t? ngy 20/8 hng n?m.

M?i vng thi chnh th?c cc c?p c th?i gian 30 pht v?i s? l??ng cu h?i ty theo t?c ?? lm bi c?a h?c sinh. H? th?ng khng thng bo k?t qu? sau t?ng cu v khng hi?n th? l?i cc cu h?i k? c? tr??ng h?p c s? c?, nh?ng cu ? th?c hi?n bi lm s? khng th? lm l?i ???c (k? c? khi m?t ?i?n, tr?c tr?c ???ng m?ng). K?t qu? ch? hi?n th? sau khi h?c sinh n?p bi ho?c k?t thc th?i gian thi.

2. X? l s? c?: Khi g?p s? c? b?t k? ? vng thi chnh th?c, h?c sinh c th? thi l?i ngay nh?ng ph?i k?t thc th?i gian lm bi theo quy ??nh chung ho?c ph?i thi l?i vo m?t ??t khc (n?u c). H? th?ng khng tnh s? l?n thi t?i cc vng thi chnh th?c.

H?c sinh lm xong bi ph?i bo gim th? ?? ghi ?i?m, th?i gian thi trn mn hnh ghi vo bin b?n v k tn. H?c sinh ???c php ra kh?i phng thi khi ? n?p bi nh?ng khng ???c ra kh?i khu v?c thi tr??c khi k?t thc thi.

3. ??ng k thnh vin:

- ??ng k thnh vin trn website: www.ioe.vn (xem ph?n "Tr? gip" trn website). H?c sinh c?n ??ng k ?ng cc thng tin: H? v tn; ngy thng n?m sinh (?ng theo gi?y khai sinh) thng tin v? ??a ch? l?p, tr??ng, qu?n (huy?n, th? x), thnh ph?; hnh ?nh ??i di?n ph?i h?p v?i thu?n phong m? t?c m?i ???c duy?t l thnh vin c?a cu?c thi. H?c sinh ??ng k vo kh?i l?p no th ch? ???c thi ? kh?i l?p ?.

- Khi ? ??ng k thnh vin, h?c sinh vo website v ??ng nh?p v?i Tn truy c?p v m?t kh?u ? ??ng k (t? b?o m?t ti kho?n c?a mnh). Sau khi ??ng nh?p thnh cng, h?c sinh Vo thi ?? tham gia cc vng thi t? luy?n v ch?n Thi chnh th?c v?i vng thi chnh th?c cc c?p.

V. H??ng d?n t? ch?c thi IOE c?p thnh ph? n?m 2016 2017

1. Thng tin chung

??i v?i c?p Ti?u h?c, THCS, H?i ??ng thi c?p thnh ph? ??t t?i cc qu?n, huy?n, th? x (nh? n?m h?c tr??c). ??i v?i tr??ng THPT, ty theo s? l??ng ??ng k, S? GD&?T s? phn theo c?m. S? giao cho Phng GD?T, tr??ng THPT d? ki?n thnh vin H?i ??ng coi thi, g?i danh sch H?i ??ng coi thi v 01 cn b? (theo m?u ?nh km) c?a phng ho?c cn b? qu?n l c?a tr??ng lm cng tc gim st cho v? S? qua Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ?? chu?n y v ra quy?t ??nh tr??c ngy 12/02/2017 (g?i file word, font ch? Times New Roman).

H?p tri?n khai nh?n Quy?t ??nh H?i ??ng thi, nh?n m ?? thi vo 8h30-11h30 Th? Hai ngy 27/02/2017 t?i phng 221 S? GD?T - 23 Quang Trung (?/c chuyn vin phng GD?T th? k H?i ??ng thi).

* Cn b? gim st cho ph?i k vo b?ng ghi tn ghi ?i?m c?a cu?c thi c?p thnh ph? trong khung th?i gian chnh th?c (k? c? khung th?i gian d? phng n?u c).

* Gim th? ph?i ghi l?i s? ID c?a th sinh vo b?ng ghi tn ghi ?i?m.

2. Th?i gian t? ch?c Vng thi c?p thnh ph?: trong m?c III.9

* S? th?ng nh?t khung th?i gian thi c?p thnh ph? cho h?c sinh kh?i l?p 5, kh?i l?p 9 v kh?i l?p 11 vo m?t bu?i sng ngy 04/3/2017. M?i tr??ng h?p thi ngoi khung th?i gian ny ??u khng ???c cng nh?n n?u khng bo co Ban t? ch?c c?p Thnh ph? xin ch? ??o th?c hi?n [bo co qua ?i?n tho?i: 09767 38467 v bo co b?ng v?n b?n, c bin b?n ?nh km (m?i v?n b?n ??u scan c ?ng d?u c?a H?i ??ng thi file PDF), g?i v? S? qua hm th? Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ].

3. ??a ?i?m thi: M?i phng Gio d?c v ?o t?o l m?t ??n v? d? thi, m?i ??n v? d? thi c th? t? ch?c thi t?i nhi?u ??a ?i?m do Phng GD?T ch?n, ??m b?o my tnh c c?u hnh cao n?i m?ng Internet, ??m b?o t?c ?? ???ng truy?n cho cc my ??ng th?i cng ho?t ??ng. M?i phng thi c t?i thi?u 05 my tnh d? phng. T?o ?i?u ki?n t?i ?a v? CSVC, phng my cho h?c sinh tham gia luy?n t?p v cn b? ph? trch nghin c?u k? ?? chu?n b? t?t cho k? thi.

4. ??i t??ng d? thi c?p thnh ph?: L h?c sinh kh?i l?p 5, kh?i l?p 9 v kh?i l?p11.

5. S? l??ng th sinh: t?i ?a khng qu 20 th sinh/??i/qu?n huy?n, th? x. M?i tr??ng THPT g?i t?i ?a 10 h?c sinh l?p 11 (Danh sch th sinh d? thi c?p Thnh ph? theo m?u ?nh km g?i v? S? ngay khi thi xong vng qu?n,huy?n, th? x, c?p tr??ng THPT. Cc ??n v? g?i danh sch cho ?/c L Hong An theo ??a ch? Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ??m b?o chnh xc thng tin c?a c nhn, n?u sai S? khng c?p l?i gi?y ch?ng nh?n thnh tch c?a h?c sinh).

6. Ki?m tra gim st: Ban t? ch?c thi c?p Thnh ph? phn cng gim st cho gi?a cc qu?n, huy?n, th? x v cc tr??ng THPT; ki?m tra cng tc chu?n b? v t? ch?c thi c?a cc ??n v?; d?a trn danh sch cn b? gim st c?a cc ??n v? g?i v? S?, BTC c?p Thnh ph? s? ?i?u ??ng gim st cho gi?a cc ??n v? v g?i danh sch t?i cc tr??ng d? thi tr??c ngy 04/3/2017.

Cc H?i ??ng thi g?i v? phng Trung h?c bin b?n gim st cho v bin b?n H?i ??ng thi b?n Scan (file ?nh PDF, ?? r ngoi Folder tn: H?i ??ng thi IOE c?p TP n?m h?c 2016-2017 - phng GD?T... ngay khi k? thi k?t thc, g?i b?n m?m qua th? ?i?n t? v b?n c?ng bin b?n nim phong g?i ???ng cng v?n h?n cu?i tr??c ngy 10/3/2017 (ng??i nh?n: ?/c L Hong An chuyn vin phng GDTrH).

* Th? cho cn b? gim st cho (??n v? t? ch?c chu?n b?), bin b?n gim st thi th?c hi?n theo m?u g?i km.

7. X?p gi?i, k? lu?t, khi?u n?i:

7.1 X?p gi?i

- S? l??ng: G?m 20 gi?i nh?t, 30 gi?i nh, 30 gi?i ba v 40 gi?i khuy?n khch cho m?i kh?i l?p.

- Tiu ch xt gi?i th??ng: ?i?m c?a bi thi, th?i gian lm bi (n?u c). Gi?i th??ng ???c trao theo th? t? t? trn xu?ng cho ??n h?t s? l??ng gi?i.

7.2 K? lu?t

- Ban t? ch?c c?p thnh ph? c quy?n khng cng nh?n ho?c h?y k?t qu? ? ???c cng nh?n n?u c ?? ch?ng c? v? vi?c vi ph?m c?a th sinh. Vi ph?m c?a th sinh g?m c vi?c s? d?ng cc ph?n m?m gian l?n, thi?t b? thu pht thng tin, ?i?n tho?i di ??ng, vi?c tc ??ng vo h? th?ng ?? t?o k?t qu? c l?i cho th sinh, vi?c s? d?ng thng tin sai l?ch, vi?c s? d?ng ti li?u tham kh?o trong khi thi, vi?c trao ??i gi?a cc th sinh trong khi lm bi, nh?n ti li?u khng ???c php ??a vo t? bn ngoi phng thi, thi h?, thi km ho?c cc hnh th?c vi ph?m khc. Th sinh vi ph?m k? lu?t thi v c cc hnh vi gian l?n trong vng thi chnh th?c s? khng ???c xt gi?i, khng ???c tham gia vng thi chnh th?c ti?p theo.

7.3 Khi?u n?i

- M?i khi?u n?i ph?i ???c th?c hi?n b?ng v?n b?n, th?i h?n c?a khi?u n?i l 15 ngy k? t? ngy cng b? k?t qu? cu?c thi IOE c?p thnh ph?.

*L?u khi t? ch?c k? thi c?p thnh ph?

- Thng bo cho chi nhnh ?i?n v? ngy gi? t? ch?c thi v c ph??ng n chu?n b? my pht ?i?n ?? cng su?t ?? phng c s? c?.

- Th??ng xuyn truy c?p trang web: http://www.ioe.vn ?? xem h??ng d?n t? ch?c thi c?p TP (trong m?c Tin t?c t? Ban T? Ch?c ho?c Quy?t ??nh Cng v?n B? GD-?T).

- Trong tr??ng h?p s? c? k? thu?t do ???ng truy?n, ?i?n l??i qu 15 pht th bo v? s? my 0903436757 ?? ???c h? tr?.

VI. T? ch?c th?c hi?n:

1. S? Gio d?c v ?o t?o

- Thnh l?p Ban t? ch?c thi c?p Thnh ph?.

- Xy d?ng v t? ch?c th?c hi?n k? ho?ch t? ch?c cu?c thi Olympic Ti?ng Anh trn Internet cc c?p n?m h?c 2016 2017.

- Ki?m tra, h??ng d?n v ?n ??c cc ??n v? t? ch?c thi nghim tc, ?ng Th? l? thi v cc quy ??nh c?a B? GD?T.

- Chu?n b? kinh ph v t? ch?c k? thi c?p ton qu?c.

2. Phng GD?T cc qu?n, huy?n, th? x.

- Thnh l?p Ban t? ch?c thi c?p qu?n, huy?n, th? x.

- Xy d?ng k? ho?ch t? ch?c vng thi c?p qu?n, huy?n, th? x v h??ng d?n cc tr??ng trn ??a bn qu?n, huy?n, th? x tri?n khai th?c hi?n cc cu?c thi c?p tr??ng cho cc kh?i l?p t? l?p 3 ??n l?p 9, th??ng xuyn theo di tnh hnh tham gia c?a cc ??n v? trong qu?n, huy?n, h?c sinh trong cc tr??ng, k?p th?i ??ng vin khch l? phong tro, t? ch?c thi nghim tc, ?ng Th? l? thi v cc quy ??nh c?a B? GD?T.

- Chu?n b? kinh ph t? ch?c thi c?p qu?n, huy?n, th? x, kinh ph gi?i th??ng cho h?c sinh ??t gi?i c?p qu?n, huy?n, th? x v kinh ph tham d? k? thi c?p Thnh ph?.

3. Cc tr??ng

- Thnh l?p Ban t? ch?c cu?c thi c?p tr??ng.

- Xy d?ng k? ho?ch t? ch?c cu?c thi c?p tr??ng.

- T?ng c??ng cng tc tuyn truy?n, ph? bi?n th? l? cu?c thi t?i gio vin, h?c sinh v cha m? h?c sinh v cc v?n ?? c? th? v? cch th?c thi, t? ch?c thi trn website http://www.ioe.vn.

- T?ng c??ng ??u t? v? CSVC, thi?t b? d?y h?c ??c bi?t l phng my tnh c k?t n?i internet ??m b?o cho h?c sinh d? thi.

- C? cn b? ph? trch th??ng xuyn theo di tnh hnh tham gia d? thi qua t?ng vng thi c?a h?c sinh trong ??n v? ?? k?p th?i c k? ho?ch ch? ??o, ??ng vin khch l? phong tro.

- H??ng d?n h?c sinh tham kh?o ti li?u, c k? ho?ch chu?n b? cho h?c sinh thi t?t cc vng thi.

B. OLYMPIC TI N?NG TI?NG ANH

N?m h?c 2016-2017, B? GD?T t? ch?c Olympic Ti n?ng ti?ng Anh (OTE) l?n th? T? nh?m t?ng c??ng giao l?u h?c h?i v t?o ?i?u ki?n cho cc em h?c sinh th? hi?n ??y ?? cc k? n?ng, ??c bi?t l k? n?ng nghe v ni trong vi?c h?c t?p mn Ti?ng Anh. C?n c? k?t qu? cu?c thi Olympic ti?ng Anh trn Internet, S? s? ch?n ??i tuy?n tham gia cu?c thi OTE v?i cc n?i dung sau:

I. ??i t??ng tham gia

N?u c nguy?n v?ng, ???c xt ch?n theo 3 tiu ch theo th? t? ?u tin nh? sau:

1. K?t qu? c?a h?c sinh t?i vng thi c?p Thnh ph? cu?c thi IOE;

2. K? n?ng nghe ni c?a h?c sinh thng qua kh?o st c?a S? GD?T;

3. K?t qu? v thnh tch h?c t?p mn Ti?ng Anh c?a n?m h?c 2016-2017;

S? l??ng h?c sinh tham gia: t?i ?a 2 h?c sinh l?p 5, 02 h?c sinh l?p 9 v 02 h?c sinh l?p 11.

II. Hnh th?c t? ch?c

1. N?i dung thi

H?c sinh s? tham d? 03 n?i dung sau:

1.1. Whats the Topic?

H?c sinh xem cc hnh ?nh v ??a ra ch? ?? chung c?a cc hnh ?nh. Ch? ?? v cc n?i dung c?a cc hnh ?nh n?m trong ch??ng trnh gio d?c ph? thng t??ng ?ng c?a c?p h?c, l?p h?c. N?i dung chi?m t? l? 20% k?t qu? chung cu?c.

1.2.Are You a Good Communicator?

H?c sinh s? xem cc video v?i ch? ?? v tnh hu?ng ph h?p v?i ch??ng trnh gio d?c ph? thng, th?c hi?n cc yu c?u v? giao ti?p v x? l cc tnh hu?ng giao ti?p. N?i dung chi?m t? l? 30% k?t qu? chung cu?c.

1.3. Whos the Best Orator?

H?c sinh s? tham gia hng bi?n v?i cc ch? ?? trong ch??ng trnh gio d?c ph? thng v tr? l?i cc cu h?i c?a Ban gim kh?o. N?i dung chi?m t? l? 50% k?t qu? chung cu?c.

2. N?i dung giao l?u

S? GD&?T chu?n b? n?i dung giao l?u ?? tham gia v?i cc ??n v? khc (kho?ng 5 pht). H?c sinh, gio vin v ph? huynh h?c sinh c th? tham gia giao l?u.

3. Khen th??ng

Gi?i Nh?t,10% s? l??ng h?c sinh tham d?; gi?i Nh, 20% s? l??ng h?c sinh tham d?; gi?i Ba, 30% s? l??ng h?c sinh tham d? v gi?i Khuy?n khch, 40% s? l??ng h?c sinh tham d?. Ch? x?p gi?i nh?ng h?c sinh tham d? ??y ?? cc n?i dung. Truy c?p httt://ote.edu.vn ?? c thm thng tin tham kh?o.

4. Th?i gian v ??a ?i?m

- Th?i gian: OTE khu v?c mi?n B?c d? ki?n ???c t? ch?c vo hai ngy 16-17/3/2017.

- ??a ?i?m t? ch?c: t?i thnh ph? Nam ??nh (g?m 25 t?nh, thnh)

5. ??ng k d? thi

S? GD?T ??ng k c d? thi OTE v?i B? GD?T tr??c ngy 23/02/2017; xt ch?n ??i tuy?n l?p 5, l?p 9 v l?p 11 sau khi thi xong vng thnh ph?. Danh sch h?c sinh d? thi chnh th?c g?i B? GD?T tr??c ngy 10/3/2017.

Nh?n ???c cng v?n ny, ?? ngh? cc phng GD?T, Ban Gim hi?u cc tr??ng THPT ch? ??o cc ??n v? lin quan ph?i h?p tri?n khai th?c hi?n ??y ??, k?p th?i ?? t? ch?c t?t cu?c thi Olympic ti?ng Anh trn Internet v Olympic Ti n?ng ti?ng Anh n?m h?c 2016-2017. Trong qu trnh th?c hi?n n?u c v?n ?? c?n ph?n nh, trao ??i k?p th?i xin lin h? b L Hong An, s? ?i?n tho?i 09767 38467; email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ?? ???c h? tr?./.

N?i nh?n:

- Nh? trn (?? t/h);

- ?/c Gim ??c (?? b/c);

- V? GDTH, GDTrH B? GD?T (?? b/c);

- L?u: VP, GDTH, GDTrH.

KT. GIM ??C

PH GIM ??C

(? k)

L Ng?c Quang