Danh m?c T? ch?c

T? chuyn mn

quang phu cau

thai ngoc tuan

PDF.InEmail

N?m trong l? trnh ??i m?i ??ng b? ph??ng php d?y h?c v ki?m tra, ?nh gi ? cc tr??ng ph? thng theo ??nh h??ng pht tri?n n?ng l?c c?a h?c sinh trn tinh th?n Ngh? quy?t 29 - NQ/T? v? ??i m?i c?n b?n, ton di?n gio d?c v ?o t?o, sau khi Qu?c h?i thng qua?? n ??i m?i ch??ng trnh, SGK gio d?c ph? thng, B? GD-?T ti?p t?c ch? ??o cc c? s? gio d?c t?ng c??ng b?i d??ng, nng cao n?ng l?c cho ??i ng? gio vin s?n sng ?p ?ng m?c tiu ??i m?i, trong ? t?ng c??ng n?ng l?c d?y h?c theo h??ng tch h?p, lin mn l m?t trong nh?ng v?n ?? c?n ?u tin.

Th? no l d?y h?c "tch h?p, lin mn"?

D?y h?c tch h?p, lin mnxu?t pht t? yu c?u c?a m?c tiu d?y h?c pht tri?n n?ng l?c h?c sinh, ?i h?i ph?i t?ng c??ng yu c?u h?c sinh v?n d?ng ki?n th?c vo gi?i quy?t nh?ng v?n ?? th?c ti?n.

Khi gi?i quy?t m?t v?n ?? trong th?c ti?n, bao g?m c? t? nhin v x h?i, ?i h?i h?c sinh ph?i v?n d?ng ki?n th?c t?ng h?p, lin quan ??n nhi?u mn h?c. V v?y, d?y h?c c?n ph?i t?ng c??ng theo h??ng tch h?p, lin mn nh? b?n h?i.

D?y h?c tch h?p c ngh?a l ??a nh?ng n?i dung gio d?c c lin quan vo qu trnh d?y h?c cc mn h?c nh?: tch h?p gio d?c ??o ??c, l?i s?ng; gio d?c php lu?t; gio d?c ch? quy?n qu?c gia v? bin gi?i, bi?n, ??o; gio d?c s? d?ng n?ng l??ng ti?t ki?m v hi?u qu?, b?o v? mi tr??ng, an ton giao thng...

Cnd?y h?c lin mn l ph?i xc ??nh cc n?i dung ki?n th?c lin quan ??n hai hay nhi?u mn h?c ?? d?y h?c, trnh vi?c h?c sinh ph?i h?c l?i nhi?u l?n cng m?t n?i dung ki?n th?c ? cc mn h?c khc nhau. ??i v?i nh?ng ki?n th?c lin mn nh?ng c m?t mn h?c chi?m ?u th? th c th? b? tr d?y trong ch??ng trnh c?a mn ? v khng d?y l?i ? cc mn khc.

Tr??ng h?p n?i dung ki?n th?c c tnh lin mn cao h?n th s? tch ra thnh cc ch? ?? lin mn ?? t? ch?c d?y h?c ring vo m?t th?i ?i?m ph h?p, song song v?i qu trnh d?y h?c cc b? mn lin quan.

S? khc nhau gi?a ch? ?? "??n mn" v ch? ?? "lin mn"?

Ch? ?? ??n mn ?? c?p ??n ki?n th?c thu?c v? m?t mn h?c no ? cn ch? ?? lin mn ?? c?p ??n ki?n th?c lin quan ??n hai hay nhi?u mn h?c.

V? ph??ng php v hnh th?c t? ch?c d?y h?c th khng c g khc bi?t. ??i v?i m?t ch? ??, d ??n mn hay lin mn, th v?n ph?i ch tr?ng vi?c ?ng d?ng ki?n th?c c?a ch? ?? ?y, bao g?m ?ng d?ng vo th?c ti?n c?ng nh? ?ng d?ng trong cc mn h?c khc.

Do v?y, v? m?t ph??ng php d?y h?c th khng c phn bi?t gi?a d?y h?c m?t ch? ?? ??n mn hay d?y h?c m?t ch? ?? lin mn, tch h?p.

?i?u quan tr?ng l d?y h?c nh?m pht tri?n n?ng l?c h?c sinh ?i h?i ph?i t? ch?c ho?t ??ng h?c tch c?c, t? l?c v sng t?o cho h?c sinh, m cc ho?t ??ng ?y ph?i ???c t? ch?c ? trong l?p, ngoi l?p, trong tr??ng, ngoi tr??ng, ? nh v c?ng ??ng, ??c bi?t quan tm ??n ho?t ??ng th?c hnh v ?ng d?ng ki?n th?c vo gi?i quy?t nh?ng v?n ?? th?c ti?n.

?u ?i?m v?i h?c sinh

Tr??c h?t, cc ch? ?? lin mn, tch h?p c tnh th?c ti?n nn sinh ??ng, h?p d?n ??i v?i h?c sinh, c ?u th? trong vi?c t?o ra ??ng c?, h?ng th h?c t?p cho h?c sinh. H?c cc ch? ?? tch h?p, lin mn, h?c sinh ???c t?ng c??ng v?n d?ng ki?n th?c t?ng h?p vo gi?i quy?t cc tnh hu?ng th?c ti?n, t ph?i ghi nh? ki?n th?c m?t cch my mc.

?i?u quan tr?ng h?n l cc ch? ?? tch h?p, lin mn gip cho h?c sinh khng ph?i h?c l?i nhi?u l?n cng m?t n?i dung ki?n th?c ? cc mn h?c khc nhau, v?a gy qu t?i, nhm chn, v?a khng c ???c s? hi?u bi?t t?ng qut c?ng nh? kh? n?ng ?ng d?ng c?a ki?n th?c t?ng h?p vo th?c ti?n.

?u ?i?m v?i gio vin

??i v?i gio vin th ban ??u c th? c cht kh kh?n do vi?c ph?i tm hi?u su h?n nh?ng ki?n th?c thu?c cc mn h?c khc. Tuy nhin kh kh?n ny ch? l b??c ??u v c th? kh?c ph?c d? dng b?i hai l do:

M?t l, trong qu trnh d?y h?c mn h?c c?a mnh, gio vin v?n th??ng xuyn ph?i d?y nh?ng ki?n th?c c lin quan ??n cc mn h?c khc v v v?y ? c s? am hi?u v? nh?ng ki?n th?c lin mn ?;

Hai l, v?i vi?c ??i m?i ph??ng php d?y h?c hi?n nay, vai tr c?a gio vin khng cn l ng??i truy?n th? ki?n th?c m l ng??i t? ch?c, ki?m tra, ??nh h??ng ho?t ??ng h?c c?a h?c sinh c? ? trong v ngoi l?p h?c;

V v?y, gio vin cc b? mn lin quan c ?i?u ki?n v ch? ??ng h?n trong s? ph?i h?p, h? tr? nhau trong d?y h?c.

Nh? v?y, d?y h?c theo cc ch? ?? lin mn khng nh?ng gi?m t?i cho gio vin trong vi?c d?y cc ki?n th?c lin mn trong mn h?c c?a mnh m cn c tc d?ng b?i d??ng, nng cao ki?n th?c v k? n?ng s? ph?m cho gio vin, gp ph?n pht tri?n ??i ng? gio vin b? mn hi?n nay thnh ??i ng? gio vin c ?? n?ng l?c d?y h?c ki?n th?c lin mn, tch h?p. Th? h? gio vin t??ng lai s? ???c ?o t?o v? d?y h?c tch h?p, lin mn ngay trong qu trnh ?o t?o gio vin ? cc tr??ng s? ph?m.

Gio vin c g?p kh kh?n?

Kh kh?n c?a gio vin hi?n nay n?u c ch? l v?n ?? tm l. V? th?c ch?t th khng c nhi?u kh kh?n c? v? ki?n th?c l?n ph??ng php d?y h?c.

H?n n?a, t? nhi?u n?m nay, B? GD-?T ? ch? ??o tch h?p nhi?u n?i dung gio d?c vo qu trnh d?y h?c cc mn h?c trong tr??ng ph? thng nh?: gio d?c ??o ??c, h?c t?p v lm theo t?m g??ng ??o ??c H? Ch Minh; gio d?c php lu?t; gio d?c phng ch?ng tham nh?ng; gio d?c ch? quy?n qu?c gia, ti nguyn v mi tr??ng v? bin gi?i, bi?n, ??o; s? d?ng n?ng l??ng ti?t ki?m v hi?u qu?; b?o v? mi tr??ng; ?a d?ng sinh h?c v b?o t?n thin nhin; ?ng ph v?i bi?n ??i kh h?u, phng trnh v gi?m nh? thin tai; gio d?c an ton giao thng...

V? d?y h?c ki?n th?c lin mn, B? c?ng ? t? ch?c t?p hu?n gio vin v? r sot ch??ng trnh, SGK, xy d?ng cc ch? ?? lin mn.

?? chu?n b? cho n?m h?c ny, v?a qua B? GD-?T c?ng ? t?p hu?n gio vin v? ??i m?i ph??ng php d?y h?c v ki?m tra, ?nh gi theo ??nh h??ng pht tri?n n?ng l?c h?c sinh, trong ? t?p trung xy d?ng cc ch? ?? d?y h?c trong m?i mn h?c v ch? ?? tch h?p, lin mn ph h?p v?i ph??ng php d?y h?c tch c?c v ph h?p v?i ?i?u ki?n, hon c?nh c?a ??a ph??ng, nh tr??ng. Bn c?nh t?p hu?n gio vin c?t cn....

T?i ?y, B? s? ban hnh v?n b?n "H??ng d?n n?i dung sinh ho?t t?/nhm chuyn mn v tham gia di?n ?n trn m?ng v? ??i m?i ph??ng php d?y h?c v ki?m tra, ?nh gi theo ??nh h??ng pht tri?n n?ng l?c h?c sinh trong tr??ng ph? thng".

M?c ?ch l ?? nng cao ch?t l??ng sinh ho?t t?/nhm chuyn mn trong tr??ng ph? thng, t?p trung vo th?c hi?n ??i m?i ph??ng php d?y h?c v ki?m tra, ?nh gi theo ??nh h??ng pht tri?n n?ng l?c h?c sinh; ??ng th?i gip cho cn b? qu?n l, gio vin b??c ??u ch? ??ng l?a ch?n n?i dung, xy d?ng cc ch? ?? d?y h?c trong m?i mn h?c v cc ch? ?? tch h?p, lin mn.

M?t khc xy d?ng k? ho?ch d?y h?c ph h?p v?i cc ch? ?? theo hnh th?c, ph??ng php, k? thu?t d?y h?c v ki?m tra ?nh gi theo h??ng pht tri?n n?ng l?c h?c sinh, t?o ti?n ?? tch c?c cho vi?c tri?n khai th?c hi?n ??i m?i ch??ng trnh v SGK gio d?c ph? thng sau n?m 2015.

Gio vin c?n trang b? nh?ng g?

Gio vin c?ng khng ph?i trang b? thm nhi?u v? m?t ki?n th?c v b?n ch?t v?n l d?y h?c mn h?c m mnh ?ang d?y. M?t khc, trong nh?ng n?m qua gio vin c?ng ? ???c trang b? thm nhi?u ki?n th?c m?i v? ph??ng php v k? thu?t d?y h?c tch c?c.

V?n ?? by gi? l ph?i v?n d?ng nh?ng ki?n th?c ? ??: xy d?ng cc ch? ?? d?y h?c; xc ??nh nh?ng n?ng l?c c th? pht tri?n cho h?c sinh trong m?i ch? ??; bin so?n cc cu h?i, bi t?p ?? ?nh gi n?ng l?c c?a h?c sinh trong d?y h?c; thi?t k? ti?n trnh d?y h?c thnh cc ho?t ??ng h?c c?a h?c sinh; t? ch?c d?y h?c ?? d? gi?, phn tch, rt kinh nghi?m. ? chnh l n?i dung tr?ng tm sinh ho?t t?/nhm chuyn mn ???c nu trong h??ng d?n ni trn.

B? GD-?T d? ki?n yu c?u cc ??n v? ??t ra ??nh m?c cho m?i t?/nhm chuyn mn l xy d?ng v th?c hi?n ???c t?i thi?u 2 ch? ??/h?c k. Vi?c th?c hi?n nh?ng ch? ?? ?y chnh l mi tr??ng hu?n luy?n t?t nh?t cho gio vin ? trong t? b? mn, trong nh tr??ng.

T?t nhin gio vin cn ph?i t?ng c??ng giao l?u v?i cc t?nh khc, ??n v? khc thng qua di?n ?n trn m?ng m B? GD-?T m?i xy d?ng.